پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

58 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چكیده

موسسه خدمات حسابداری ستاره شب توسط آقاي احمدی تاسیس شده است.که زمینه فعالیت آن‌ها در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد.

ای فعالیتها از ماه فروردین شروع می شود واین موسسه در زمینه فعالیتهای خدماتی به مشتریان خدمت ارائه می کند.

سعی داشتیم در این پروژه نشان دهیم که هر موسسه خدماتی درآمد و هزینه ای دارد و در پایان به سود یا زیان می رسد که تنها رسیدن به این سود و زیان از طریق صورتهای مالی که شامل صورت حساب سودوزیان-صورتحساب سرمایه و ترازنامه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول رویدادها 7

1-1 رویداد مالی.. 8

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 15

 

فصل سوم دفتر کل.. 25

 

فصل چهارم تراز آزمایشی... 53

4-1 صورت حساب سود و زیان.. 56

4-2 صورت حساب سرمایه. 57

4-3 ترازنامه. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

فصل دوم

جدول 1-1 دفتر روزنامه. 16

فصل سوم

جدول 1-2 دفتر کل.. 26

 

فصل چهارم

جدول 1-4 تراز آزمایشی 2ستونی   54