پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

78 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 7000 تومان 

چكیده

موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی پیشگامان توسط آقاي پناهی تاسیس شده است. که زمینه فعالیت آن‌ها در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد.

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول رویدادها 1

1-1 رویداد مالی.. 2

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 12

 

فصل سوم دفتر کل.. 31

 

فصل چهارم تراز آزمایشی... 70

4-1 صورت حساب سود و زیان.. 75

4-2 صورت حساب سرمایه 76

4-3 ترازنامه. 77

منابع.. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 فصل دوم

جدول 1-1 دفتر روزنامه. 13

فصل سوم

جدول 1-2 دفتر کل.. 32

 

فصل چهارم

جدول 1-4 تراز آزمایشی 2ستونی.. 71

جدول 4-2 تراز آزمایشی 4 ستونی   73