پروژه ثبت حسابداری

پروژه ثبت حسابداری

پروژه ثبت  حسابداری

پروژه ثبت  حسابداری

68 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 6000 تومان 

 

چکیده

در این پروژه حسابداری موسسه حمل و نقل ستوده را برای یک دوره مالی شش ماه ( اول سال ) مورد بررسی قرار می دهیم.

ابتدا اطلاعات مالی موسسه را جمع آوری نموده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . سپس اطلاعات را در دفاتر روزنامه ثبت و به دفاتر کل منتقل می کنیم . و بر اساس مانده های دفاترکل تراز آزمایشی تهیه می کنیم در صورتی که مانده ها با هم تراز بودن برای مشخص نمودن میزان سود یا زیان موسسه و سرمایه صاحب موسسه صورتحساب سود و زیان و صورتحساب سرمایه تهیه می کنیم.

و سپس ترازنامه شش ماه ( اول سال ) موسسه را تهیه و در صورت تراز بودن دارایی ها و بدهیها و سرمایه صاحب موسسه در پایان دوره مالی مبادرت به بستن حساب های موقت و دائمی می نمائیم و تراز اختتامیه می کنیم.

واژگان کلیدی :  ثبت حسابداری  ، سرمایه ، دارایی ها ، صورتحساب

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل  اول.. 1

مقدمه. 1

مشخصات يك موسسه دولتي: 2

كاربرد حسابداري دولتي: 5

استفاده كنندگان حسابداري دولتي: 6

۱- مسئولين برنامه ريزي : 6

۲- وزير يا رئيس موسسه: 6

۳- مديران سطوح مياني: 6

۴- بازرسان و حسابرسان داخلي: 6

انواع حساب مستقل.. 8

شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل: 8

حساب مستقل براي وجوه دولتي: 8

حساب مستقل براي وجوه اماني: 14

انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني: 14

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني: 16

فصل دوم. 17

معرفی شرکت... 17

فصل سوم   جمع آوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی.. 19

فصل سوم ثبت رویداد های مال در دفاتر روزنامه. 23

منابع و مآخذ. 68