پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

پروژه مالی

 50 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 5000 تومان 

 

چكیده

موسسه خدمات حسابداری ستاره شب توسط آقاي احمدی تاسیس شده است.که زمینه فعالیت آن‌ها در خصوص فعالیت‌های خدماتی می‌باشد.

ای فعالیتها از ماه فروردین شروع می شود واین موسسه در زمینه فعالیتهای خدماتی به مشتریان خدمت ارائه می کند.

سعی داشتیم در این پروژه نشان دهیم که هر موسسه خدماتی درآمد و هزینه ای دارد و در پایان به سود یا زیان می رسد که تنها رسیدن به این سود و زیان از طریق صورتهای مالی که شامل صورت حساب سودوزیان-صورتحساب سرمایه و ترازنامه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول عملیات مالی... 1

1-1 رویداد مالی.. 2

1-1-1 عملیات مالی 3 ماه اول سال.. 2

 

فصل دوم دفتر روزنامه. 6

 

فصل سوم دفتر کل.. 16

 

فصل چهارم تراز آزمایشی و صورت های مالی... 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

فصل دوم

جدول 2-1 دفتر روزنامه. 7

 

فصل سوم

جدول 3-1 دفتر کل.. 17

 

فصل چهارم

جدول 1-4 تراز آزمایشی 2ستونی.. 45

جدول 4-2 صورت سود و زيان.. 47

جدول 4-3 صورت حساب سرمايه. 48

جدول 4-4 ترازنامه. 49