بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

بررسی عملیات مالی شرکت

90 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 9000 تومان 

 

 

.

 

چکیده

موسسه خدمات حسابداری توسط خانم شکوفه تاسیس شده است .که زمینه فعالیت آن در خصوص فعالیت های خدماتی است.

مطلوبست:
-ثبت رویدادهای مالی شرکت در دفتر روزنامه

-انتقال به کل
-تهیه صورتهای مالی( تراز آزمایشی-صورت سود وزیان-ترازنامه)


 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:رویدادها 1

فصل دوم:دفتر روزنامه. 10

فصل سوم:دفتر کل.. 41

فصل چهارم:تهیه صورتهای مالی... 85
تراز آزمایشی.................................................................................................................86

 صورت حساب سود و زیان.. 88

صورت حساب سرمایه. 89

ترازنامه. 90

 


 

 

 

 

 

           

فهرست جداول

فصل دوم:دفتر روزنامه......................................................صفحه11-40

فصل سوم:دفترکل............................................................صفحه41-84

فصل چهارم:صورتهای مالی..................................................صفحه85-90

تراز آزمایشی.................................................................................................................86
صورت حساب سود و زیان.. 88

صورت حساب سرمایه.....................................................................................................................................89

ترازنامه..............................................................................................................................................................90