سيستم حسابداري در بيمه

سيستم حسابداري در بيمه

سيستم حسابداري در بيمه

سيستم حسابداري در بيمه

27 صفحه قابل ویرایش

قیمت فقط 5000 تومان 

 

 

مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: مقدمه و کلیات.................................................................................................................................................... 2

مقدمه................................................................................................................................................................................... 3

حسابداری مالی................................................................................................................................................................. 5

امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي......................................................................................................... 6

انواع واحدهای اقتصادی.................................................................................................................................................. 8

فصل دوم: تعریف واژه و اصطلاحات.............................................................................................................................. 10

سرمایه............................................................................................................................................................................... 11

انواع دارائی ها................................................................................................................................................................. 11

انواع بدهی ها.................................................................................................................................................................. 11

اهمیت معادله حسابداری............................................................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل................................................................................................................................................................ 12

ترازنامه.............................................................................................................................................................................. 12

فصل سوم  تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی.................................................................................................. 15

حساب............................................................................................................................................................................... 16

ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها............................................................................................................................. 16

قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها................................................................................................................... 16

اسناد و مدارک مثبته................................................................................................................................................... 17

سند حسابداری.............................................................................................................................................................. 17

دفاتر حسابداری.............................................................................................................................................................. 18

گزارش کار....................................................................................................................................................................... 19

دفتر کل............................................................................................................................................................................ 20

دفتر معین....................................................................................................................................................................... 21

حساب های معین حساب دفتر کل.......................................................................................................................... 21

تراز آزمایشی حساب های دفتر کل.......................................................................................................................... 22

تراز نامه:........................................................................................................................................................................... 23

درآمد و هزینه:................................................................................................................................................................ 24

درآمد:................................................................................................................................................................................ 24

فصل چهارم: ارائه پروژه..................................................................................................................................................... 27